Special Recent Posts

Riɛk Jinub Ɛl Thoda̱n. Ɛŋu bi lɛl mi̱ ci kundhur ji cɔl kɛ ŋar rɛy tua̱a̱k

Riɛk Jinub Ɛl Thoda̱n. Ɛŋu bi lɛl mi̱ ci kundhur ji cɔl kɛ ŋar rɛy tua̱a̱k

South Sudan crisis: what to do when a pig invites you to wrestle in the mud? November 8, 2015 [...]
No thumbnail available

facebook

[...]
Kir Cɛ Yɔŋ kɛ Ria̱ŋ Wec Nuäärä Walɛ

Kir Cɛ Yɔŋ kɛ Ria̱ŋ Wec Nuäärä Walɛ

A Letter to President Salva Kiir Mayardit: Focus on Substance; Eschew Useless Decrees on SSTV By [...]
An Open Letter to President Uhuru Kenyatta: The Fate of South Sudan is in your Hand Sir

An Open Letter to President Uhuru Kenyatta: The Fate of South Sudan is in your Hand Sir

By Deng Kur Deng (Raan-Mangar), Pittsburgh, PA, United August 8, 2015 (SSB) — I would first like[...]
South Sudan Fundamentally Divisive and unnecessary Ideas

South Sudan Fundamentally Divisive and unnecessary Ideas

South Sudan Fundamentally Divisive and unnecessary Ideas Many in South Sudanese society wante[...]

Tuk

Nuääri̱

Tämɛ ɛn rääk ɛmɛ ca la̱t kɛ kuic Nuääri diaal tin cieŋ dhɔɔran kä Thoda̱n amäni nɛy diaal tin cieŋ raar Thoda̱n.

Tin la̱t kiɛ baa lat thi̱n kɛ nyin wecdan kɛ kuic malä amäni ciɛŋ tin dee wec jaa cop kɛ kɛ.

kä ɛn räkräk ɛmɛ ɛ duŋdan kɔn nɛy tin cɔali naath kiɛ buɔ̱n thok due̱e̱l Nuäärä amäni thuk dueli tin kɔŋ bä, kɔn diaal.

Jɛn banɛ ruac rɛy jiɔm, kä bi̱ kɔn rieet tin ŋɔa̱ŋ kɛ kɔn rɛy bunä amäni cie̱e̱ŋkɔn bakɛ la̱th thi̱n wa̱nɛmɛ.

 

Nyoun, Garang, Salva

Jameɛ Oth Mai

 

 

                           

            
  
Lääri ti Paytuɔ̱ɔ̱k

Gor Malä kä Gatdi Dɛrpoöör
Kä ram mëë ci̱ duɔth kä decni̱ dɔ̱ɔ̱r Dɛrpöör ɛ la kuääriɛn cɛ lar pankä Read more →

wut mi gɔaa
Matip Nhial

Puɔlina Matip Nhial

ɛ Kuäär mi̱ di̱i̱t rɛy Nuäärä diaal, kɛ ɣöö tin cɛ la̱t kɛ  Read more →

Tha̱ny malä kam Kir kɛ Umɛr

    Kuäär Thoda̱n in Umɛr kɛnɛ Kuäär Jinuɔ̱ɔ̱b Thälbäkir cikɛ mal pan kä Adith  Read more →

Lääri kɛ ŋuuni?
Lääri kɛ ti ga̱y kɛ naath ti ci tuɔɔk kɛ pɛth, kä tha̱a̱ŋkiɛn kɛ nyuɔth Read more →

Luny ria̱th nhial Jɔk

Kɛ kɔr gua̱th mi̱ bäär ni kɛ tiop thar pɛt cu ria̱th nhiali̱ ji̱ kartuɔ̱m  Read more →