Special Recent Posts

The Selflessness of Bany Kuol Manyang Juuk Chaw

The Selflessness of Bany Kuol Manyang Juuk Chaw

Selflessness, Courage, Patience and Visionary: Rare Combinations of Unique Characters in a National [...]
How an arms embargo could actually prolong the war in South Sudan

How an arms embargo could actually prolong the war in South Sudan

Posted: May 11, 2015 by PaanLuel Wël in Junub Sudan 0 Rate This Regional bodies should support sett[...]
VP Wani Igga: We are Ready to Work with the Rebels of Riek Machar

VP Wani Igga: We are Ready to Work with the Rebels of Riek Machar

South Sudan Vice-President James Wani Igga. PHOTO | FILE .http://www.theeastafrican.co.ke/news/So[...]
Thousands of civilians flee as fighting escalates in Unity state: ICRC

Thousands of civilians flee as fighting escalates in Unity state: ICRC

May 9, 2015 (BENTIU) - The International Committee of the Red Cross (ICRC) sai[...]
John Kerry got it wrong again: South Sudan crisis will not end with the publication of the Obasanjo’s report (1-2)

John Kerry got it wrong again: South Sudan crisis will not end with the publication of the Obasanjo’s report (1-2)

  Posted: May 7, 2015 by PaanLuel Wël in Featured Articles, Simon Yel 0 1 Vote By Simon Yel[...]

Tuk

Nuääri̱

Tämɛ ɛn rääk ɛmɛ ca la̱t kɛ kuic Nuääri diaal tin cieŋ dhɔɔran kä Thoda̱n amäni nɛy diaal tin cieŋ raar Thoda̱n.

Tin la̱t kiɛ baa lat thi̱n kɛ nyin wecdan kɛ kuic malä amäni ciɛŋ tin dee wec jaa cop kɛ kɛ.

kä ɛn räkräk ɛmɛ ɛ duŋdan kɔn nɛy tin cɔali naath kiɛ buɔ̱n thok due̱e̱l Nuäärä amäni thuk dueli tin kɔŋ bä, kɔn diaal.

Jɛn banɛ ruac rɛy jiɔm, kä bi̱ kɔn rieet tin ŋɔa̱ŋ kɛ kɔn rɛy bunä amäni cie̱e̱ŋkɔn bakɛ la̱th thi̱n wa̱nɛmɛ.

 

Nyoun, Garang, Salva

Jameɛ Oth Mai

 

 

                           

            
  
Lääri ti Paytuɔ̱ɔ̱k

Gor Malä kä Gatdi Dɛrpoöör
Kä ram mëë ci̱ duɔth kä decni̱ dɔ̱ɔ̱r Dɛrpöör ɛ la kuääriɛn cɛ lar pankä Read more →

wut mi gɔaa
Matip Nhial

Puɔlina Matip Nhial

ɛ Kuäär mi̱ di̱i̱t rɛy Nuäärä diaal, kɛ ɣöö tin cɛ la̱t kɛ  Read more →

Tha̱ny malä kam Kir kɛ Umɛr

    Kuäär Thoda̱n in Umɛr kɛnɛ Kuäär Jinuɔ̱ɔ̱b Thälbäkir cikɛ mal pan kä Adith  Read more →

Lääri kɛ ŋuuni?
Lääri kɛ ti ga̱y kɛ naath ti ci tuɔɔk kɛ pɛth, kä tha̱a̱ŋkiɛn kɛ nyuɔth Read more →

Luny ria̱th nhial Jɔk

Kɛ kɔr gua̱th mi̱ bäär ni kɛ tiop thar pɛt cu ria̱th nhiali̱ ji̱ kartuɔ̱m  Read more →